Disclaimer

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken en/of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender noch ART in the Box of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.