Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

 1. Bofesto: de eenmanszaak Festoso van de heer J.P. Vrolijk, gevestigd te Krommenie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34309004, Onder Bofesto vallen eveneens de handelsnamen: Festoso, Bofesto Media, BOFESTO-Print, BOFESTO-Digital Singage, BOFESTO-DS, Art in the Box en Art of Silence.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Bofesto opdracht heeft gegeven tot vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Bofesto te bepalen werkzaamheden die door Bofesto verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten van Bofesto, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Niet alleen Bofesto, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect door Bofesto bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Bofesto zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 2. De door Bofesto gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen na verzending geldig, tenzij anders is aangegeven. Bofesto is alleen aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. Bofesto kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Aan afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures, portfolio en ander promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. De prijzen in offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 6. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Bofesto er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bofesto anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bofesto niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. Bofesto zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Bofesto neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het resultaat van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien gewenst zal Bofesto opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Bofesto het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hierover hoeft opdrachtgever niet te worden geïnformeerd.
 3. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever haar medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door Bofesto gewenste vorm en op het door Bofesto gewenste tijdstip aan Bofesto verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij Bofesto in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor Bofesto kunnen voortvloeien. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door opdrachtgever aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d.
 4. Bofesto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 5. Bofesto is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
 6. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bofesto de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Als door Bofesto of door haar ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Bofesto de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Bofesto dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Bofesto mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1, brengt Bofesto geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Bofesto kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever Bofesto dus schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 7 Tarieven

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever aan Bofesto een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door Bofesto wordt vastgesteld. Een eventueel vast overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd.
 2. In het tarief van Bofesto zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent Bofesto voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert Bofesto volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Bofesto alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert Bofesto na overleg met opdrachtgever.
 3. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 4. Als Bofesto met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is Bofesto niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Bofesto de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Zij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

Bofesto zal opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door Bofesto geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan zij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Bofesto genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingstermijn van de door Bofesto aan opdrachtgever verzonden facturen is veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Bofesto het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, is opdrachtgever de werkelijke kosten verschuldigd.
 2. Iedere betaling door opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van opdrachtgever, ter voldoening van de eventueel door opdrachtgever aan Bofesto verschuldigde kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever aan Bofesto verschuldigde rente(n) en strekt eerst daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering(en).
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Bofesto op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Bofesto haar bedrijf uitoefent.
 2. Bofesto is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 3. Opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Bofesto te leveren zaken. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien zij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Bofesto bij deze ophaalt of, indien aflevering aan haar adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. Iedere levering van zaken door Bofesto aan Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat Oprachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 6. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bofesto veilig te stellen.
 7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Bofesto daarvan zo snel als van haar kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 8. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Bofesto gerechtigd tot deze penningen.
 9. De door Bofesto geleverde zaken, die volgens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 10. Wil Bofesto haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bofesto – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van Bofesto zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

Artikel 10 Onderzoek, reclames, klachten en proeven

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Bofesto. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Bofesto er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht Bofesto de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Bofesto aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 14.
 4. Opdrachtgever is gehouden de door haar al dan niet op haar verzoek van Bofesto ontvangen zet,-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Bofesto terug te zenden.
 5. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat Bofesto de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 6. Bofesto is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

 

Artikel 11 Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Bofesto en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Bofesto begonnen is met de uitvoering ervan, als opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade worden onder andere begrepen de door Bofesto geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Bofesto reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde arbeidstijd, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 3. Indien opdrachtgever een overeenkomst met toestemming van Bofesto annuleert, terwijl Bofesto al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan Bofesto een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert, vrijwaart zij Bofesto nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
 4. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Bofesto, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 5. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 6. Onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten zal Bofesto ingeval van toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat opdrachtgever te kort zal schieten in haar betalingsverplichting, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.
 7. Bofesto is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
 8. Indien Bofesto tot opzegging, opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als Bofesto aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op schriftelijke verzoek van Bofesto binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.
 2. Als opdrachtgever, nadat zij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Bofesto de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever verhalen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Bofesto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Bofesto kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bofesto aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bofesto toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Bofesto is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bofesto kan evenmin aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 4. Indien Bofesto aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bofesto is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Bofesto wordt uitbetaald. Inzage in de polis kan desgevraagd door opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Bofesto. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Bofesto beperkt tot het de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden in rekening gebrachte facturen.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bofesto en/of haar ondergeschikte(n).
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Bofesto aansprakelijk is.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Bofesto tegen alle aanspraken van derden, de door Bofesto in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Bofesto. Indien Bofesto uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Bofesto zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bofesto, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

 

Artikel 16 Overmacht

 1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Bofesto, zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie Bofesto een en ander betrekt.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
 3. Bofesto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Indien Bofesto bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet Bofesto volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Bofesto steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 2. De door Bofesto volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Bofesto bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. Opdrachtgever verkrijgt na levering door Bofesto het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Bofesto in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
 3. Bofesto behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
 4. Opdrachtgever zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bofesto veilig te stellen.
 5. Bofesto heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 19 Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door Bofesto vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, blijven het eigendom van Bofesto, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. Bofesto is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan Opdrachtgever af te geven.
 3. Bofesto is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor Opdrachtgever te bewaren. Indien Bofesto en Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Bofesto zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Bofesto instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 20 Wijzigingen

 1. Bofesto behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 21 Rechts- en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Bofesto wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen tussen Bofesto en opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Bofesto.

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1-1-2020 en zijn terug te vinden op www.bofesto.nl, www.bofesto-ds.nl, www.bofesto-print.nl, www.artinthebox.nl en www.art-of-silence.nl.